Varför SDI fungerar


SDI av-personifierar konflikter...

Det är en ofarlig metod för att hantera konflikter - ett ämne som allt för ofta undviks.

SDI är lätt att memorera...

Det är ett väl beprövat verktyg som befrämjar sunt förnuft på ett mycket synligt, visuellt sätt.

SDI erkänner våra skillnader...

Det är en kartläggning av det unika sätt som vi värdesätter våra olika styrkor och hur vi upplever andras beteende.

SDI belyser orsakerna till vårt agerande...

Det är en bild av vilka vi är - bakom agerandet finns drivkrafterna som lyfts fram.

SDI är till för att användas...

Det stödjer den mellanmänskliga insikten vilket är ytterst viktigt för att förbättra situationer där människor ska agera tillsammans.
Kommunikation är lättare när du kan språket. Många av världens mest framgångsrika personer vet att skicklighet i att hantera relationer är en viktig faktor för framgång. Denna kunskap om mellanmänskliga relationer innefattar också en medvetenhet och en förståelse för att jag kanske ser saker från ett annat perspektiv än andra.

Några prioriterar att få arbetet snabbt och effektivt gjort. Medan andra kanske tycker att få arbetet gjort rätt kräver eftertanke och planering – inte hastighet. En tredje grupp är mer observant på den mänskliga aspekten och andras känslor. Hur olika dessa infallsvinklar än är så är de alla lika viktiga!

Att kunna känna igen vilket ”motiverande språk” någon talar kan stärka din förmåga att kommunicera mer effektivt OCH hjälpa dig att bättre hantera konflikter. Det blir lättare att relatera till en persons agerande när du förstår drivkrafterna bakom.

Användningsområden

Alla organisationer där individer måste arbeta tillsammans mot gemensamma mål finner SDI värdefullt och flexibelt. Användningsområdena är så olika att de inte verkar ha något gemensamt utom en sak; bättre mellanmänskliga relationer leder till bättre resultat.

Relationship Awareness Theory

SDI utvecklades av psykologen, terapeuten, läraren och författaren Elias H. Porter, Ph.D. Den bygger på hans teori om Relationship Awareness Theory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar.

Kund & fallstudier

SDI har hjälpt individer och organisationer i över 40 år. Större företag som Apple, Boeing, Washington Mutual och Procter & Gamble har använt SDI för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga.

Instrumenten

SDI sammanställer svaren på 60 påståenden. Genom att använda en grafisk poängmetod kan individer och/eller grupper se allas resultat på en gemensam karta i form av en triangel. Läs mer på www.personalstrengths.se